Národní screeningové centrum

O NSC

Sídlo:
Kounicova 688/26, 602 00 Brno

Web: https://nsc.uzis.cz/

Vedoucí centra:
PhDr. Karel Hejduk

 Karel.Hejduk@uzis.cz
 +420 776 791 849

Národní screeningové centrum zajišťuje metodickou, technickou, analytickou a koordinační podporu časného záchytu onemocnění v ČR. NSC je složeno ze dvou oddělení a to z oddělení projektového řízení a oddělení sběru a analýzy dat. NSC je tak zastoupeno odborníky v oblasti veřejného zdravotnictví, medicíny a dalších zdravotnických oborů, ale také odborníky v IT, datových, statistických a analytických vědách. Úzce spolupracujeme s dalšími centry ÚZIS a s dalšími subjekty, jako je MZ, SZÚ, zdravotní pojišťovny, vysokoškolskými institucemi a odbornými společnostmi a také s mezinárodními subjekty.

Nosné agendy

Základní agendy se dají rozdělit na:

 • metodické a personální zázemí v oblasti časného záchytu onemocnění
 • datová základna screeningových programů a evaluace populačních screeningových programů
 • realizace pilotních projektů realizujících implementační výzkum programů časného záchytu onemocnění
 • koordinace populačních programů a spolupráce na nově vznikajících screeningových programech
 • vzdělávací aktivity
 • mezinárodní spolupráce

Výsledkem činnosti NSC pak je:

 • zavádění nejnovějších a ověřených postupů pro časný záchyt nemocí
 • zvyšování dostupnosti screeningových programů rizikovým skupinám obyvatel
 • posilování role jedince prostřednictvím zvyšování zdravotní gramotnosti
 • prohlubování spolupráce s občany a institucemi s cílem zlepšení zdraví celé společnosti

Výzkumné programy a příklady aktivit NSC

 • Populační a klinická epidemiologie
  • Epidemiologie zhoubných nádorů a populační zátěž
  • Individualizace programů časného záchytu a nové metody
 • Monitoring a evaluace programů
  • Indikátory kvality a dopadu screeningových programů
 • Implementační výzkum
  • Pilotní projekty implementace screeningových programů
 • Modelování a výzkum výsledků zdravotního systému
  • Studie případů a kontrol
  • Matematické modely dopadu a nákladové efektivity
 • Prevence v reprodukčním zdraví
  • Mateřské a novorozenecké výsledky zdravotních služeb
 • Datová základna programů časného záchytu
  • Data flow a datový portál NSC

Personální projektové zajištění

Členové týmu jsou aktivně zapojení do řešení národních i mezinárodních projektů (například projekty operačních programů Zaměstnanost, Zaměstnanost plus, Národního plánu obnovy, EU4Health, Horizon a další)

Typologicky jsou v týmu zastoupeny následující profese:

 • odborný garant projektu
 • projektový manažer
 • finanční manažer
 • odborný zdravotní specialista
 • metodik 
 • analytik dat
 • manažer správy dat

Do spolupráce jsou kromě interního týmu zapojení také externí spolupracovníci z řad odborníků z odborných společností, lékaři a další zdravotnický personál ze zdravotnických zařízení a dodavatelé IT a dalších služeb dle aktuálních potřeb.

Mezinárodní spolupráce

 • České předsednictví v Radě Evropské unie
  • Programové vedení expertní konference v červnu 2022
  • Uspořádání konference Prostaforum v listopadu 2022
  • Doporučení Rady EU o screeningu nádorů (přijato v prosinci 2022)
  • Účast na workshopech o novorozeneckém laboratorním screeningu, screeningu familiární hypercholesterolemie, screeningu karcinomu plic
 • Spolupráce v rámci řídící skupiny SGPP/PHEG pro prevenci nepřenosných onemocnění
 • Mezinárodní projekty
  • Vědecký program Horizon
   • Projekt PHIRI ke sdílení a analýze dat o zdravotních systémech
   • Projekty HBM4EU, PARC o rizicích chemických látek v životním prostředí
  • Zdravotnický akční program EU4Health
   • Společná akce iPAAC o národních onkologických programech
   • Společná akce PERCH k posilování programů očkování proti HPV
   • Projekty PRAISE-U a SOLACE k pilotování nových programů časného záchytu rakoviny plic a prostaty
 • Dlouhodobá spolupráce v rámci International Cancer Screening Network
 • Připravovaná spolupráce s expertní platformou pro novorozenecký laboratorní screening

Výstupy

Vybrané odborné publikace